اعتراض محقق تاریخدان (صباح محسن کاظم ) به رسانه های اجتماعی

مجتمع فرهنگی تا به کی در خواب سنگین بسر می برد، رسانه های اجتماعی و فضای مجازی در حال ضرب و شتم هشتند، چون صفحه کتابها پر شده از محصولات ناپخته که از آشپزخانه های فکری  که به دست آشپزهای نالایق صادر می شود، در حقیقت لاف زدن و خودنمایی واقعیت نوشتار ما را لمس می کند.
امروز آستان قدس حسینی پشت میز تحقیق موضوع بحث علمی را با یک نویسنده و مورخ مطرح کرده که ستاره اش در افق جامعه عربی وبین المللی می درخشد.
آقای (صباح محسن کاظم الاجود) عضو فدراسیون نویسندگان عراق و عضو انجمن خبرنگاران عراق و عضو فدراسیون بین المللی مورخان از بین 100 تاریخدان مشهور انتخاب شد و در این کنفرانس تاریخ شناسی از اتلاف تاریخ بدست گروهی نویسنده بدون ذوق انتقاد نمود و نویسندگان این عصر را در این فاجعه مقصر دانست.