باستان شناسی یک تمدن وتاریخ

نظرات دکتر (نصیف نعمة) محقق و متخصص باستان شناسی مدیر دانشکده هنر وعلوم انسانی دانشگاه لبنان در باره آثار باستانی عراق به (الروضة الحسینیة) مجله آستان قدس حسینی
در زندگی و مجتمع ما باستان شناسی یک تمدن وتاریخ است و برای توسعه این فرهنگ همیشه باید تلاش نمود چون آثار باستانی اثر گذشتگان است که هنوز وجود دارد، اینها نشانه ای برای جستجوی میراث ملل گذشته هستند.

هیچ ملتی یا جامعه بشری خالی از تمدن و نمادهای باستان شناسی وجود ندارد، بهتر است بدانید کشورهای عربی بسیاری از بنای تاریخی از جمله آثارباستانی عراق را در خود جای داده است که جایگاه پراهمیتی برای متخصصان وگردشگران دنیا می باشد.