تاسیس و ساماندهی کتابخانه در مدارس استانهای مختلف عراق توسط کتابخانه بانوان آستان قدس عباسی

کتابخانه بانوان آستان قدس عباسی جهت تحقق توسعه پایدار در ابعاد فرهنگی به جهت دسترسی علاقمندان به کتاب برای تاسیس کتابخانه در مدارس دولتی و غیرانتفاعی در سراسر کشور عراق پس از اخذ موافقات از جهات مربوطه اقدامات لازم را اجرا نموده است.
در این راستا اخیرا کتابخانه مدرسه غیر انتفاعی دینی (فیض الزهرا) و کتابخانه بانوان دولتی (النباء العظیم) و همچنین کتابخانه مجتمع مسکونی (العباس) تکمیل شد و به مجموعه کتابخانه های تاسیس شده اضافه شد.