کارگری کودکان = بیماری طاعون اجتماع

مجتمعی که در آن کودکان کارگری می کنند مانند جامعه ای است که به بیماری طاعون گرفتار شده است.
طبق آمار گزارش شده تقریبا تعداد ( 168) میلیون کودک در دنیا برای زنده بودن مجبور به کارگری هستند که بسیاری از آنها در مشاغل و محیط ناسالم وخطرناک مشغول بکار هستند.