نمای شعار مردم در تظاهرات صلح آمیز شهر کربلا در تصاویر دیواری

تصاویری ازتظاهر کنندگان