آیینه کاری سقف سرداب وحریم قبر شریف سیدالشهدا اباعبدالله الحسین (علیه السلام)

سقف سرداب حرم سید الشهدا (علیه السلام) بدست آیینه کاران زبردست آیینه کاری شد.