تزئین و درختکاری خیابانهای کربلای مقدس

 خیابان شهید زینی از خیابانهایی که منتهی می شود به حرم حسینی تزئین شده به گلکاری و درختکاری وآجر فرش شده جدول کشی با علائم راهنمایی