آستان قدس حسینی فعالیت های چهارمین دوره مسابقه ملی نخبه بانوان را دربر می گیرد

روز چهارشنبه 11/10/1398 مؤسسه دارالقرآن الکریم وابسته به آستان قدس حسینی چهارمین دوره مسابقه ملی نخبه بانوان جهت قرائت وحفظ  برگزار نمود.
مسابقه با تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم توسط قارئه بانو (عهد سالم عزوز) شروع شد سپس حافظ قرآن خانم (فاطمه الظاهری) رئیس کمیته برگزاری مسابقه برنامه و اسلوب مسابقه را برای شرکت کنندگان توضیح داد و همچنین از مؤسسه دارالقرآن الکریم و آستان قدس حسینی جهت همکاری های مفید و نتایج مثبت ایشان تشکر نمود.
در ادامه بانو (امل المطوری) مسئول مرکز قرآنی بانوان اعلام کرد: در این مسابقه تعداد (76) بانوی حافظ و قاری شرکت نمودند.