آستان قدس حسینی دوره آموزش هنرنگاری برای داوطلبان تشکیل می دهد

آستان قدس حسینی برای احیای هنرهایی که در حال نابودی هستند برنامه ریزی نموده و با تاسیس واحد آموزش هنری فن شبکه سازی و هنرنگاری جهت پرورش افرادی که به آموزش مهارتهای هنری علاقمند هستند هنرجو می پذیرد.
استاد (کرار زیارة) مسؤل واحد تبلیغات و هنری اعلام داشت: هنر شبکه سازی یک هنر دستی مهمی است که مربوط به زمان ترکهای عثمانی می باشد که زندانیان به عنوان تفریح و مسابقه و اشتغال روزانه در زندان انجام می دادند.